madorigila: (Default)
madorigila ([personal profile] madorigila) wrote2017-01-18 11:05 am

כמובן שאמרתי כן

אז הגיע הרגע, אומנם דיברנו על זה לפני ושנינו ידענו שהולכים לאותו כיוון, אבל עדיין זה היה מאוד מרגש - אסף הציע לי נישואים

הוא הזמין לנו סוף שבוע מפנק בהפתעה, ארז בשבילי מזוודה, הגענו למקום קסום, אכלנו ארוחת ערב מהסרטים

ואף הוא הוציא את הטבעת וביקש לבלות איתי את שארית חיינו

לא היתה כריעת ברך אומנם כמו בסרטים, כי זה לא אסף וזה גם לא אני אבל בהחלט זה רגע שאזכור כל חיי

כמובן שאמרתי לו - כן

כבר כמה ימים החיוך לא יורד לי מהפנים ויודעת שתיכף תחליט אותו ההיסטריה של תכנון האירוע

נתחתן בקיץ הקרוב זה כבר הוחלט אבל לגבי השאר???

אין לי עדיין מושג